Gå til hovedindhold

Greve Svømmehal - din svømmehal

Kom, når du har tid og lyst og tag en svømmetur.

Greve Svømmehal er en af landets største svømmehaller med tilbud for hele familien.

I bassinerne findes altid legetøj til de mindste. Desuden lokker vipper og tårne vovehalsene op i højderne.
Motionssvømmere kan frit benytte motionssvømmebanerne i hele åbningstiden.

Greve Svømmehal er særdeles kendt for vores babybassin og de tilhørende faciliteter som blandt andet gode puslefaciliteter og baby lounge hvor I kan spise medbragt mad, lege og hygge jer.

I Greve Svømmehal har vi et væld af undervisningstilbud og der er desuden et rigt foreningsliv knyttet til svømmehallen. Der er mulighed for at leje lokaler til eksempelvis mødeafholdelse. Og ønsker I at fejre børnefødselsdagen hos os er dette bestemt også en mulighed.

Vi har endvidere et mindre motionscenter.

Vi har trådløst netværk til fri afbenyttelse fra vores tilskuerpladser.

Vi har gode omklædningsfaciliteter både delte og separate og ved enkelte af vores brusere er der forhæng så du har mulighed for en smule privatliv hvis du måtte have behov for det.

Vi har generelt rimeligt høje temperaturer både i luft og vand så du forhåbentlig vil synes det er rart at være hos os.

Du er altid velkommen i Greve Svømmehal - din svømmehal.

Yderligere info

Greve Svømmehal ligger lige ved siden af Greve station.

Vi har også mange p-pladser hvis du besøger os i bil.

Via linket herunder kan du benytte krak eller rejseplanen til at planlægge dit besøg hos os.

www.krak.dk

www.rejseplanen.dk

 

Leder

Bodil V. Nielsen

bvn@greve.dk

Tlf: 40 16 85 27

Overbademester

Kenneth Lind Hansen

kel@greve.dk

 

Teknik

Lean Jensen

leje@greve.dk

Ledige stillinger i Greve Svømmehal

Greve Svømmehal søger tilkaldevikarer.

Du skal kunne bestå erhvervslivredderprøven:

Dansk Svømmeunion: Indhold i erhvervslivredderprøven

Send din ansøgning eller kontakt os for mere info på gsh@greve.dk

 

Greve svømmehal søger en vikar for bademestrene hurtigst muligt.

Bademesteren er ansvarlig og skal lede og fordele opgaverne på dagens vagt.

Yderligere opgaver:
•    Overvågning af svømmebassiner og sikring af gæsternes sikkerhed
•    Tage vandprøver
•    Afløse i billetsalg
•    Undervise i vandgymnastik og lignende.
•    Forefaldende opgaver

Kvalifikationer:
•    Godt overblik og evnen til at bevare roen i pressede situationer
•    Serviceminded og god kommunikationsevne
•    Teamplayer med evnen til at samarbejde
•    Bestået erhvervslivredderprøve

Spørgsmål/ansøgning:
Kontakt overbademester Kenneth L. Hansen her i svømmehallen eller send din ansøgning og CV på kel@greve.dk

Brugerråd

Brugerrådet i Greve Svømmehal

Medlemmer

Formand: Marianne Sørensen Tune IF Svømmeafdeling på valg 2025
Næstformand: Jonna Petersen Offentlig badning på valg 2024
Torben Mogensen Offentlig badning på valg 2024
Jesper Faurholm Offentlig badning på valg 2025
Dan Knudsen Greve Svømmeklub  på valg 2024
Carsten Seest Greve Sportsdykkerklub på valg 2025
Helmer Poulsen AOF på valg 2025
Sanne Warming Medarbejderrep. Greve Svømmehal på valg 2025
Bodil V. Nielsen Leder Greve Svømmehal, sekretær  

Suppleanter

Leif Thygesen Offentlig badning på valg 2025
Jannie Pedersen Goplerne på valg 2025
Helle Møller-Nielsen Offentlig badning på valg 2024
Kenneth Rasmussen Tune IF svømmeafdeling på valg 2025
Michael Carow Greve Sports Dykkerklub på valg 2025
Kristina Mortensen Greve Svømmeklub på valg 2024
Carl Jensen Offentlig badning på valg 2024

Vedtægt for brugerrådet i Greve Svømmehal

§ 1 Formål og kompetencer
Svømmehallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og svømmehallens ledelse om svømmehallens drift.
Brugerrådet kan rådgive svømmehallens ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende svømmehallen.
Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører svømmehallen.

§ 2 Konkrete opgaver
Svømmehallens brugerråd har eksempelvis følgende konkrete opgaver:
• At rådgive om åbningstider, serviceydelser, bassinfordeling, billetpriser, nye tiltag, klager m.m.
• At rådgive om forskellige brugergruppers og foreningers ønsker og behov i forbindelse med planlægning af svømmehallens drift, renovering og evt. nye tiltag
• At medvirke i orienteringen af brugere og foreninger om tiltag på svømmehallens område.
• At rådgive svømmehallens ledelse og kommunen om prioritering af ressourcerne på svømmehallens område inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af kommunen.

§ 3 Sammensætning og valg
Svømmehallens brugerråd består af 8 medlemmer:

1. 3 repræsentanter fra den alm. offentlige badning, 2 repræsentanter vælges i lige år og 1 repræsentant vælges i ulige år.
2. 3 repræsentanter fra klubberne der benytter svømmehallen, 1 repræsentant vælges i lige år og 2 repræsentanter vælges i ulige år.
3. 1 repræsentant fra svømmehallens dagfritidsbrugere, vælges i ulige år
4. 1 repræsentant fra svømmehallens personale, vælges i ulige år
Svømmehallens leder, halinspektøren (sekretær uden stemmeret). Fast medlem.

Halinspektøren eller dennes stedfortræder fungerer som rådets sekretær.
Svømmehallens administration fungerer som brugerrådets sekretariat og forestår bl.a. afholdelsen af valg til brugerrådet.

Der udpeges en suppleant for hvert medlem af brugerrådet. Suppleanten kan indkaldes ved afbud fra det faste medlem.

Hvis et medlem ønsker, at træde ud af brugerrådet, skal medlemmets suppleant træde til.

Suppleanter er velkomne til, at deltage i brugerrådets møder, dog har suppleanter kun stemmeret hvis de deltager i stedet for et fast medlem.

Brugerrådet kan indbyde enkeltpersoner eller repræsentanter for grupper til, at deltage i rådets drøftelser under enkelte dagsordenpunkter. Hvis dette er tilfældet, skal det fremgå af dagsordenen. §
4 Konstituering
Brugerrådet konstituerer sig ved første møde efter nyvalg. Formand og næstformand vælges begge blandt de 2 førstnævnte brugerrepræsentanter.

§ 5 Arbejdsform og mødernes afholdelse
Brugerrådet afholder minimum 3 møder om året, der placeres hensigtsmæssigt i forhold til rådets formål og opgaver.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet der dog skal være mindst 4 medlemmer til stede, for at rådet er beslutningsdygtigt.

Brugerrådet kan nedsætte arbejdsgrupper vedrørende specielle opgaver.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne og udarbejder i samarbejde med brugerrådets sekretær dagsorden og mødereferat, der udsendes af brugerrådets sekretariat.

Der indkaldes til møde i brugerrådet med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Varslet kan dog afkortes af formanden, når ekstraordinært møde gør det nødvendigt.

Ethvert medlem af brugerrådet kan ved skriftlig begæring inden 14 dage før ordinære møder afholdes, få optaget punkter på dagsordenen.

Såfremt brugerrådets beslutninger er truffet ved afstemning, angives afstemningen emne samt antal stemmer for og imod i mødereferatet. Mindretallet kan på forlangende få indføjet mindretalsudtalelse.

Mødereferater sendes til brugerrådets medlemmer så vidt muligt senest 7 hverdage efter mødets afholdelse.

Dagsordener og mødereferater skal være offentligt tilgængelige.

§ 6 Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget
Der afholdes møde mellem brugerrådet og Kultur- og Fritidsudvalget efter behov.

§ 7 Vedtægtsændringer mv.
Vedtægten for brugerrådet fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, som også godkender senere ændringer. Brugerrådet skal høres før ændring af vedtægten.

Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af vedtægten afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Såvel brugerrådet som Kultur- og Fritidsudvalget kan fremkomme med forslag til ændring af vedtægten.

Byrådet kan efter at have indhentet udtalelse fra brugerrådet beslutte at nedlægge rådet, såfremt det ikke virker efter hensigten.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 3. september 2013/15. august 2017

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK


Greve den 31. august 2023
Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Dan Knudsen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær
Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Carl Jensen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne
Til stede: Marianne Sørensen, Jonna Petersen, Torben Mogensen, Jesper Faurholm, Sanne Warming, Leif Thygesen, Carl Jensen, Jannie Pedersen
Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd mandag den 21. august 2023 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
• Økonomi
• Aktiviteter
• Status på nyt indgangsparti
• Mv.
Økonomien er fortsat presset og der er derfor stadig fokus på effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det har betydet, at der hen over sommeren og i weekends er reduceret på vikarforbruget og har derfor betydet, at personalet nogle dage har løbet rigtigt stærkt.
Det har været en tilfredsstillende sommerferie til trods for, at der ikke har været gæster i samme antal som vi så i 2019 (1.588 færre i juli måned).
For at forsøge at imødegå de vigende billetindtægter er der sat nye aktiviteter i gang som Drop in babysvømning, yderligere babysvømmehold, træning for gravide, deltagelse i feriebillet fra Waves og der arbejdes på event med havfruesvømning i efterårsferien.
Fredag den 25. august 2023 afholdes den årlige personaledag i Greve Svømmehal.
I perioden 13. – 18. december 2023 afholdes der DM i svømmehallen. Dette betyder, at der lukkes kl. 14.00 onsdag den 13. december og er helt lukket de øvrige dage.
Der er en sag på vej igennem det politiske system om bevilling af 2,1 mio. kr. til etablering af nyt indgangsparti i Greve Svømmehal. Bevillingen forventes godkendt på Byrådets møde 4. september 2023 og processen med byggetilladelse, udbud mv. vil herefter blive sat i gang.
På samme møde forventes godkendt, at der etableres yderligere solceller på Greve Svømmehals tag.

4. Budget 2024 – 2027
Høring af Direktionens budgetforslag 2024 – 2027 som kan ses her Budget | Greve Kommune
Taget til efterretning.
Da der ikke er forslag som direkte berører Greve Svømmehals drift fremsendes der ikke høringssvar.

5. Henvendelse fra Kirsten og Søren Korbo, angående anvendelse af bassiner på skolefridage
Henvendelsen af 14. august 2023, som er vedlagt, drøftes.
Henvendelsen blev drøftet og Brugerrådet er enige om, at fastholde tidligere beslutning om, at der fortsat skal være mulighed for fleksibilitet og at den gældende kutyme hvor vagthavende bademester vurderer hvornår tårne og åbnes samt hvornår legeredskaber som løbebro og krokodille lægges i vandet sker under hensyntagen til gæsternes antal, alderssammensætning mv.
Svar til Kirsten og Søren Korbo fra brugerrådets formand Marianne Sørensen er vedlagt.

6. Valg til brugerråd
Der afholdes valg af repræsentanter (offentlige gæster) til brugerrådet primo september.
Repræsentanter fra klubber/foreninger vælges på bruger- og stævnefordelingsmøde 17. august samt på møde med dagbrugere ultimo august.
Marianne, Jesper, Carsten og Helmer er på valg som medlemmer og Leif, Kenneth, Michael og Jannie er på valg som suppleanter.
Marianne, Carsten, Kenneth og Michael blev genvalgt på bruger- og stævnefordelingsmødet den 17. august 2023.
Jesper og Leif er villige til genvalg.

7. Møderække 2023
13. december 2023 - julespisning

8. Eventuelt
Der opleves igen problemer med manglende vand i bruserne på herresiden. Det bemærkes dog, at det ikke er så slemt som for 2 – 3 mdr. siden. Der er kommet nyt styresystem som gør, at der går ca. 1 sek. fra der er trykket på bruserknappen og til vandet begynder at løbe. Dette betyder, at mange trykker på flere brusere. Brugerrådets medlemmer opfordres til at være behjælpelige med at fortælle dette til hallens gæster så der ikke sker for stort vandspild.
Der er fortsat mange gæster som ikke foretager afvaskning før adgang til bassinerne. Dette ses især om lørdagen.
I forbindelse med klubstart vil afvaskningsskilte blive sat op. Herudover vil svømmehallen køre en kampagne hvor der vises beholder med returvand samt brugte bundsugerposer.
Der klages over, at der er for mange som står og snakker i 1,3 m bassinet hvilket er til gene for de gæster som gerne vil svømme.

Med venlig hilsen Bodil V. Nielsen

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 23. juni 2023

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Dan Knudsen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær
Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Carl Jensen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne
Til stede; Marianne Sørensen, Jonna Petersen, Torben Mogensen, Jesper Faurholm, Dan Knudsen, Carsten Seest, Helmer Poulsen, Sanne Warming, Leif Thygesen, Carl Jensen, Jannie Pedersen
Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd mandag 19. juni 2023 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
• Økonomi – budgetopfølgning 2023 og budget 2024
• Aktiviteter
• Ændrede åbningstider – hvordan er det gået?
• Status på evt. nyt indgangsparti
• Mv.
Økonomien i svømmehallen er fortsat under pres da besøgstallet ikke er i nærheden af hvad vi så i 2019 (sidste normalår). Det betyder, at der fortsat føres en stram økonomistyring både ift. indkøb og anvendelse af personaleressourcer.
Der arbejdes fortsat på etablering af nye indtægtskilder. F.eks. er Greve Svømmehal i år med på feriebillet i Waves.
Som følge af Byrådets beslutning om budgetreduktion på 99.000 kr. i 2023 med reducering af åbningstider for offentlige gæster i perioden 1. maj – 31. august 2023 har personalet fået omlagt deres vagter.
Dette er i store træk forløbet fint da svømmehallen heldigvis har et fleksibelt og omstillingsparat personale.
De ændrede åbningstider har ikke givet de store udfordringer hverken i form af henvendelser fra offentlige gæster eller klubmedlemmer.
Aktuelt er Byrådet så småt gået i gang med budgetarbejdet for 2024 – 2027. I den forbindelse er der udarbejdet en indtægtsanalyse som blandt andet nævner, at der kan være økonomisk potentiale i at hæve priserne i Greve Svømmehal. Hvis priserne skal hæves så budget afsat under Kultur- og Fritidsudvalget skal gå i 0 kræves der en stigning på 37 %. Det skal bemærkes, at der udover udgifter budgetteret under Kultur- og Fritidsudvalget er afsat midler til bygningsdrift under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.
Uanset om Byrådet beslutter yderligere budgetreduktioner i 2024 og frem kan det blive nødvendigt, at revurdere svømmehallens prisstruktur, åbningstider mv. for at kunne holde den udstukne budgetramme.
Direktionens budgetforslag offentliggøres onsdag den 9. august 2023 og sendes herefter i høring.
Nyt indgangsparti er under projektering og det forventes dermed fortsat, at arbejdet bliver udført i 2023.
Strandbassinet er pt. lukket da der er fliser som er gået løs. Dette skal udbedres i perioden 20. – 26. juni 2023 hvor både baby- og strandbassin derfor vil være lukket.

4. Henvendelse fra Kirsten og Søren Korbo angående anvendelse af bassiner på skolefridage
Henvendelsen, som er vedlagt, drøftes.
Brugerrådet er enige om, at der skal være plads til alle i Greve Svømmehal og at der, indenfor rimelighedens grænser, derfor kan tages hensyn til gæsternes individuelle ønsker og behov.
Brugerrådet ønsker dermed, at der fortsat er mulighed for fleksibilitet og at den gældende kutyme hvor vagthavende bademester vurderer hvornår tårne og vipper åbnes samt hvornår
legeredskaber som løbebro og krokodille lægges i vandet sker under hensyntagen til gæsternes antal, alderssammensætning mv.

6. Møderække 2023
21. august 2023 kl. 18.30 (budgethøring)
13. december 2023 – julespisning
Godkendt.

7. Eventuelt
Jonna spurgte om det vil være muligt at afholde morgenkaffe fredag den 7. juli 2023 eller om Aqua Camp anvender lokalet.
Aqua Camps børn vil opholde sig i telt på græsarealet ved Multirummet og vil derfor ikke skulle anvende lokale i svømmehallen medmindre der forekommer kraftig regn eller andet. Morgenkaffen berøres derfor ikke.

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 10. marts 2023

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Dan Knudsen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær
Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Carl Jensen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne
Til stede; Marianne Sørensen, Torben Mogensen, Jesper Faurholm, Carsten Seest, Helmer Poulsen, Sanne Warming, Leif Thygesen, Jannie Pedersen
Referat framøde i svømmehallens Brugerråd mandag 6. marts 2023 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
• Økonomi
• Aktiviteter
• Mv.
Der opleves fortsat et markant fald i antal gæster i svømmehallen. Således har der i vinterferien (uge 8) været 1.069 færre gæster i år sammenlignet med 2019 som er sidste ”normalår”.
Vi ved fra andre svømmehaller, at det er et generelt problem og således ikke noget som kun opleves her hos os. Hvad grunden er kan vi kun gætte på men den generelle økonomiske situation som mange familier aktuelt står i, lukning af sauna samt åbning af nyt svømmeanlæg i Roskilde samt fortsat ændret adfærdsmønster efter corona kunne være et bud.
Byrådet behandlede sagen om energibesparende foranstaltninger på møde 6. marts 2023 og her blev det besluttet, at alle tiltag i svømmehallen tilbageføres. Dette sammenholdt med, at Ishøj Svømmehal har lukket deres saunaer fra 25. februar og resten af året samt holder lukket 7 uger hen over sommeren kan give os håb om, at der kommer flere gæster hos os.
Da vi er afhængige af indtægt for at kunne opretholde driften af svømmehallen, arbejdes der kontinuerligt på effektiv udnyttelse af personale- og driftsressourcerne samt etablering af nye indtægtsgivende aktiviteter. F.eks. oprettes der i den kommende babysvømme sæson hold på flere dage.
Aktuelt giver svømmehallens ind- og udgangsmøller os desværre en del udfordringer. Det ser desværre ud til, at elektronikken i møllerne har svært ved at modstå det lufmiljø som qua svømmehallens åbne indretning er til stede.
Det er en situation som vi er dybt utilfredse med da vi naturligvis havde en forventning om, at når vi købte et system til en svømmehal så var det forberedt til at kunne fungere i miljøet.
Vi er i tæt dialog med leverandøren og håber på, at møllerne snarest er tilbage i normal drift.
I Greve Kommune er det besluttet, at skolerne selv kan fastlægge deres ferieplan. Det betyder, at der fremover vil være fire forskellige ferieplaner i kommunen. Der er dog politisk besluttet en vejledende ferieplan som vil blive den svømmehallen anvender ift. dage med ændret åbningstid.

4. Budgetopfølgning 0 for 2023 – Kompenserende besparelser mv.
På Byrådets møde 6. februar 2023 blev det besluttet, at Greve Svømmehal skal finde besparelse på 99.000 kr. i 2023.
Det oprindelige forslag indebar, at der fremover lukkes for offentlig svømning kl. 18.30 (opkald fra bassiner kl. 18.00) men Byrådet har besluttet, at brugerrådet involveres i den konkrete besparelse og eventuel fastsættelse af ændrede åbningstider.
Da hovedparten af svømmehallens budget anvendes til lønninger, vil det være vanskeligt at opnå besparelse uden ændring i åbningstider.
Til mødet vil der blive præsenteret konsekvenser samt beregninger på følgende muligheder;
Åbningstider på skolefridage
Aktuelt har svømmehallens åbent kl. 6.30 – 17.00 i skolernes vinter-, påske- og efterårsferie samt fredag efter Kr. Himmelfarts dag mens der i skolernes sommer- og juleferie samt Grundlovsdag er åbent kl. 7.00 – 15.00.
En ændring således, at der på alle skolefridage holdes åbent kl. 7.00 – 15.00 vil give en besparelse.
Åbningstider i perioden 1. maj – 31. august
I perioden 1. maj – 23. juni er der klubaktiviteter i tidsrummet kl. 16.00 – 20.00 og i august måned er det alene GTI som har aktiviteter om aftenen.
Erfaringen viser, at antallet af offentlige gæster er faldende i de nævnte måneder og ved at lukke for offentlige gæster kl. 18.30 eller 19.30 vil der kunne opnås en besparelse.
Herudover undersøges det om klubaktiviteter fredag i tidsrummet kl. 18.00 – 20.00 kan flyttes til frigjort vand mandag til torsdag således, at svømmehallen kan lukkes helt fredag kl. 18.00.
Ændring af åbningstider mandag til torsdag
Det oprindelige forslag om lukning for offentlige gæster kl. 18.30 eller 19.30 mandag til torsdag.
Brugerrådet har besluttet følgende ændringer i 2023;
Åbningstider på skolefridage
Der holdes åbent i tidsrummet kl. 7.00 – 15.00 (opkald kl. 14.30) på alle skolefridage.
Åbningstider i perioden 1. maj – 31. august (bortset fra skolesommerferien)
Der lukkes for offentlige gæster kl. 18.30 (opkald kl. 18.00) mandag til torsdag.
Klubaktiviteter fredag (1. maj – 23. juni) i tidsrummet kl. 18.00 – 20.00 flyttes til tidsrummet kl. 18.00 – 20.00 mandag til torsdag (er aftalt med de berørte klubber).
Greve Svømmehal lukkes dermed helt kl. 18.30 (opkald kl. 18.00) om fredagen.

5. Høring af Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik
Udkast til ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik i Greve Kommune er sendt i høring og brugerrådet har således mulighed for at kvalificere og bidrage med høringssvar.
Udkast er vedhæftet.
Brugerrådet ønsker ikke at sende høringssvar.

6. Møderække 2023
19. juni 2023 kl. 18.30
21. august 2023 kl. 18.30 (budgethøring)
13. december 2023 – julespisning
21. august 2023 ønskes flyttet til anden dato. Endelig fastsættelse af mødedato afventer Greve Kommunes budgetkøreplan.

7. Eventuelt
Torben Mogensen spurgte hvordan Greve Svømmehal håndterer omklædning og bad for transkønnede.
Svaret herpå er, at hvis der er transkønnede som ønsker at benytte svømmehallen henvises der til separat omklædning.

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 26. oktober 2022

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Dan Knudsen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær
Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Carl Jensen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne

Til stede; Marianne Sørensen, Jonna Petersen, Jesper Faurholm, Dan Knudsen, Helmer Poulsen, Sanne Warming, Helle Møller Nielsen, Leif Thygesen, Carl Jensen, Mikael Carow, Jannie Pedersen
Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd mandag 24. oktober 2022 kl. 18.30
Mødet starter med at teknisk serviceleder Lean Jensen giver en rundvisning i kælderen.

1. Godkendelse af dagsorden
Ved en fejl var punkt om konstituering af brugerråd efter nyvalg ikke blevet på ført dagsorden.
Brugerrådet godkendte, at punktet behandles.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Konstituering af brugerråd
Brugerrådet konstitueres efter nyvalg.
Torben Mogensen og Jonna Petersen blev genvalgt som medlemmer af Brugerrådet, Helle Møller Nielsen blev genvalgt som suppleant til Brugerrådet og Carl Jensen blev valgt som ny suppleant til Brugerrådet.
Som repræsentant for klubberne er Dan Knudsen genvalgt som medlem og Kristina Mortensen er genvalgt som suppleant.
Marianne Sørensen blev genvalgt som formand og Jonna Petersen blev genvalgt som næstformand.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
• Økonomi
• Aktiviteter
• Mv.
Økonomien i Greve Kommune er generelt under pres.
Dette skyldes dels de stigende energipriser dels stigning i udgifter til det voksensociale område.
På den baggrund er der indført ansættelsesstop samt udgiftsstop. Det betyder, at der alene må købes det mest nødvendige ligesom kun absolut nødvendige vedligeholdelsesopgaver må gennemføres.
Herudover har svømmehallen mistet indtægter som følge af at det dybe bassin har været lukket hen over sommeren hvilket betyder, at der ifm. 3. budgetopfølgning er anmodet om en ekstrabevilling på 1,2 mio. kr.
Svømmehallens aktiviteter er alle genoptaget og senest har vi udbudt 106 pladser til babysvømning og holdene startes op i uge 43.

4. Budget 2023 – 2026
Byrådet har besluttet, at Greve Svømmehals takster for 2023 og frem skal stige med 10 % udover almindelig prisfremskrivning.
Herudover ændres alder for ”voksne” fra 18 år til 16 år og alder for ”pensionister” ændres fra 62 år til 67 år.
Ændringen træder i kraft 1. januar 2023 og forventes f.eks., at ville betyde følgende prisændringer;
Enkeltbillet voksen stiger fra 62 kr. til 70 kr.
Enkeltbillet pensionist/barn stiger fra 31 kr. til 35 kr.
10-turs-/månedskort voksen stiger fra 460 kr. til 520 kr.
10-turs-/månedskort pensionist/barn stiger fra 230 kr. til 260 kr.
Årskort voksen stiger fra 2.600 kr. til 2.935 kr.
Årskort pensionist/barn stiger fra 1.165 kr. til 1.320 kr.
Der tages forbehold for Byrådets endelige godkendelse af takster.
Brugerrådet er tilfredse med, at Byrådet, som anbefalet af Brugerrådet, har valgt takstforhøjelse frem for reducering i åbningstider.

5. Energibesparende foranstaltninger
Som følge af den aktuelle udfordring med stigende energipriser har Byrådet besluttet følgende tiltag i Greve Svømmehal;
• Saunaer lukkes
• Vandtemperaturen sættes ned med en grad i 4,5 m og 1,3 m bassin. Temperaturen er herefter 26,6 gr. i 4,5 m bassin og 29 gr. i 1,3 m bassin.
• Lufttemperaturen i bassin-, omklædnings- og badeområde sættes ned med en grad fra 29 gr. til 28 gr.
• Lufttemperaturen i kontorer mv. sættes ned til 19 gr.
• Temperatur på brugsvand sættes ned
På Byrådets møde i december 2022 ønskes tiltag i svømmehallen drøftet på ny.
Taget til efterretning.
Det skal bemærkes, at gæster som er i besiddelse af periodekort og ikke ønsker, at anvende Greve Svømmehal under de aktuelle vilkår enten kan vælge at sætte periodekort i bero uden betaling eller kan få refunderet beløb svarende til restløbetid.
Aktuelt har tre gæster valgt at sætte kort i bero mens der er sket tilbagebetaling til to gæster.

6. Revidering af ordensregler
Greve Svømmehals ordensregler ønskes ændret således, at de tilpasses aktuelle forhold.
Nuværende ordensregler er medsendt.
Nuværende ordensregler blev gennemgået og ændringer blev drøftet.
Der udarbejdes nye ordensregler som sendes til Brugerrådet inden offentliggørelse.
Nye ordensregler offentliggøres januar 2023 på hjemmeside samt ved skiltning i hallen.
Under punktet blev udfordring omkring gæsters manglende afvaskning drøftet. Det blev præciseret, at svømmehallens personale skal kontaktes således, at der kan ske henvendelse til gæsten med det samme og ikke først når gæsten er nået ud i bassinområdet.

7. Møderække 2022
5. december 2022 – julespisning
Julespisning afholdes hos Helle.
Greve Museum kontaktes for kulturelt indslag.

8. Eventuelt
Der afholdes julemorgenkaffe tirsdag den 6. december 2022.
Vedtægt for brugerrådet i Greve Svømmehal sendes ud sammen med referat.

Med venlig hilsen Bodil V. Nielsen

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 22. august 2022

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Dan Knudsen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær

Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne
Til stede; Marianne Sørensen, Jonna Petersen, Torben Mogensen, Jesper Faurholm, Dan Knudsen, Carsten Seest, Helmer Poulsen, Sanne Warming, Leif Thygesen, Jannie Pedersen

Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd torsdag den 11. august 2022 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
• Økonomi
• Aktiviteter
• Status på udskiftning af fliser i 4,5 m bassin
• Mv.
Sommeren har været meget stille og det har naturligvis medført, at der ikke har været de store indtægter. Herudover kan vi se, at vi ikke har fået alle vores kunder retur efter corona.
Således havde vi i 1. kvartal 2019 74.073 gæster mens tallet i 1. kvartal 2022 var 57.083 gæster hvilket giver en difference på 16.990 gæster.
Hen over sommeren har der således været stor bevågenhed på at begrænse personaleforbruget så vidt det har været muligt.
Der forventes budgettilførsel ifm. budgetopfølgning 2.
Vores aktiviteter er startet op på ny dvs. skolesvømning, formiddagsgymnastik, gravidsvøm og eftermiddagsgymnastik fredag.
Fredagsgymnastikken er flyttet til kl. 13.00 og gravidsvøm er flyttet til tirsdag kl. 11.15. Dette skyldes, at der er flere og flere som afholder børnefødselsdage i svømmehallen fredag eftermiddag hvilket har betydet stort pres på 1,3 meter bassinet.
Babysvømmehold starter i uge 33 og der er oprettet 12 hold hvilket er på niveau med tidligere sæsoner.
Onsdag den 17. august afholdes der Børne Tour Greve udenfor svømmehallen i tidsrummet kl. 16.00 – 18.30
Fredag den 26. august afholdes der personaledag og svømmehallen er lukket
Karlslunde Tri har aflyst Børne Tri 10. september.
Udskiftning af fliser forløber som planlagt – vi har påbegyndt påfyldning af vand i dag og forventer dermed, at åbne torsdag den 1. september.
Greve Svømmehals ordensregler er forældet på flere punkter. Brugerrådet vil derfor blive præsenteret for forslag til nye ordensregler på næste møde.

4. Budget 2023 – 2026
Høring af Direktionens budgetforslag 2023 – 2026 som udgives onsdag den 10. august 2022.
Materialet vil blive sendt til Brugerrådets medlemmer så snart det er tilgængeligt.
Høringssvar er vedhæftet.

5. Radio i motionscenter
Differentierede ønsker i forhold til musik i motionscenteret har medført forskelligartede klager/henvendelser (ingen radio, for høj lydstyrke, for lav lydstyrke mv.)
På den baggrund bedes brugerrådet drøfte problemstillingen og i den forbindelse tage stilling til om der skal gennemføres brugerundersøgelse og hvordan en sådan i givet fald skal håndteres/anvendes.
Brugerrådet godkendte, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse.
Der spørges om man ønsker radio eller ej og på hvilket tidspunkt man anvender motionscenteret.
Radioprogram samt lydniveau besluttes af svømmehallens personale.

6. Valg til brugerråd
Der afholdes valg af repræsentanter (offentlige gæster) til brugerrådet primo september.
Repræsentanter fra klubber vælges på bruger- og stævnefordelingsmøde 17. august
Jonna, Torben og Dan er på valg som medlemmer og Helle og Kristina er på valg som suppleanter.
Godkendt.

7. Møderække 2022
24. oktober 2022 kl. 18.30
5. december 2022 – julespisning
Godkendt.

8. Eventuelt
Marianne spurgte ind til om svømmehallens betalingsterminal kan tage Debetkort.
Vi er netop oplyst om, at vores gæster fremover vil kunne anvende dankort på telefon. Det
undersøges om det også gælder debetkort.
Med venlig hilsen Bodil V. Nielsen

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 25. marts 2022

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Dan Knudsen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær

Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne
Til stede; Marianne Sørensen, Jonna Petersen, Torben Mogensen, Jesper Faurholm, Carsten Seest, Helmer Poulsen, Sanne Warming, Kenneth Rasmussen, Mikael Carow, Jannie Pedersen

Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd mandag den 21. marts 2022 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
• Økonomi
• Aktiviteter
• Status på udskiftning af fliser i 4,5 m bassin
• Mv.
Budgettet for 2022 er, bortset fra en prisstigning, på samme niveau som i 2021. Det skal dog bemærkes, at der må forventes en mindre indtægt i 2022 da det dybe bassin lukkes i en periode for udskiftning af fliser.
Der er foreløbigt planlagt følgende ny indkøb i 2022;
• I løbet af april måned bliver rutsjebanen taget ned og sendt til hovedrenovering
• Der er indkøbt ny gulvvaskemaskine til tørområderne
• Der er bestilt ny logomåtte til forhallen samt ny belægning i ind- og udgangsparti. Måtterne er lejede og vil blive afhentet for vask hver 12. uge.
Svømmehallens aktivitetsniveau nærmer sig niveauet før covid-19. Dog er der lidt mindre tilgang til babysvømning hvilket blandt andet kan skyldes, at der mangler ”fortsættere”
I denne sæson er der oprettet 12 babysvømmehold og i næste sæson oprettes der 8 hold og evt. yderligere hvis forældrene har mulighed for, at rykke til anden dag.
Aftalen med Gigtforeningen omkring undervisning på Langagergård er opsagt med udgangen af april måned.
Der afholdes Påskemorgenkaffe tirsdag den 5. april 2022.
Da vores Julemorgenkaffe blev aflyst pga. covid-19 var der allerede mange som havde købt billet. En stor del har fået refunderet billetten og de som ikke har ønsket dette kan anvende billetten til Påskemorgenkaffe.
Der er aktuelt solgt 50 billetter.
Påskemorgenkaffen vil blive gennemført på samme måde som Julemorgenkaffe – dvs. åbning kl. 6.00, gymnastik kl. 6.20 – 6.40, morgenkaffe kl. 7.00 – 8.00 med kaffe, rundstykker og morgendram, udlodning af mindre præmier og ikke mindst sang af Herrekoret og Havfruerne.
Drøftelse af vandfordeling for de kommende to sæsoner – 2022 – 2023 samt 2023 – 2024 - mellem klubberne er i gang.
Der er en konflikt mellem GTI og Greve Udspring som er løftet til Lokalefordelingsudvalget.
Herudover har Karlslunde Tri ønske om vandtid i tidsrummet kl. 19.30 – 20.00 mandag til onsdag.
Denne udfordring vil blive forsøgt internt imellem de berørte parter – Karlslunde Tri, GTI, Tune IF Svømning og Greve Udspring. Hvis dette ikke lykkes vil Lokalefordelingsudvalget tage over.
Aktuelt er babybassinet forbeholdt voksne med gigt eller andre bevægelses hæmmende handicaps mandag og onsdag i tidsrummet kl. 14.00 – 15.30.
Der er fremkommet ønske om, at dette tilbud udvides.
Brugerrådet billiger, at tilbuddet udvides til mandag til fredag i tidsrummet kl. 13.30 – 15.30.
På det seneste har svømmehallen haft besøg af Trygfonden som har lejet bassin til uddannelse af Kystlivreddere samt udlejet bassin til optagelse af reklamefilm for Faxe Kondi.
Søndag den 1. maj 2022 er sidste dag det dybe bassin er åbent inden vandet tappes af for udskiftning af fliser.
Den første tid vil gå med etablering af byggeplads, opsætning af hegn omkring bassin samt tømning af bassin.
Der vil blive spærret af fra indgangen fra omklædning og bad til bassin og ned til tårne og vipper.
Det vil fortsat være muligt at anvende separat omklædning (gæsterne vil blive fulgt af medarbejder)
Gæster som ikke ønsker at anvende Greve Svømmehal i lukkeperioden vil kunne sætte deres periodekort i bero uden betaling.
Klubsæson i det dybe bassin slutter med udgangen af april mens sæson i de øvrige bassiner slutter med udgangen af maj.
Der vil ikke være klubsvømning om morgenen i 1,3 m bassinet.
I skolernes sommerferie er svømmehallen normalt åben kl. 7.00 – 15.00 på hverdage.
Da lukning af det store bassin vil betyde at, at der er mindre plads til rådighed for svømmehallens faste morgensvømmere, vil der ekstraordinært blive åbnet kl. 6.30 i år.
Udgiften til den udvidede åbningstid kan afholdes indenfor svømmehallens budget. Dette skyldes, at der skal føres tilsyn med færre bassiner og dermed anvendes færre personaleressourcer i den periode hvor det dybe bassin er lukket.
For godt en måned siden havde vi et indbrud i et garderobeskab hvor gæsten fik stjålet pung, bilnøgler og bil. Det er første gang siden vi fik installeret nyt billetsystem i 2017 at vi har været ude for dette.
Tyveriet blev hurtigt opdaget da der kan ses en alarm i billetsalget og politiet blev derfor hurtigt kontaktet og bilen efterlyst. Politiet har afhentet overvågningsbilleder hvoraf man klart kan udlede de personer som har udført tyveriet.
Der har været forespørgsel om etablering af sikringsskabe i som kan være under konstant overvågning i f.eks. forhallen. Dette kan svømmehallen ikke tilbyde og vi må konstatere, at der altid vil være en risiko. Dog vurderes denne for nuværende at være minimal.

4. Møderække 2022
20. juni 2022 – evt. sommer frokost
8. august 2022 kl. 18.30
24. oktober 2022 kl. 18.30
5. december 2022 – julespisning
Budget 2023 – 2026 sendes i høring i perioden 10. – 24. august 2022 og derfor flyttes mødet i august til torsdag den 11. august 2022.
I forbindelse med sommerfrokost arrangeres guidet byvandring i Greve Landsby og efterfølgende spisning hos Helle.

5. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Med venlig hilsen Bodil V. Nielsen

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 2. november 2021

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Dan Knudsen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær

Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne

Til stede; Marianne Sørensen, Jonna Petersen, Torben Mogensen, Dan Knudsen, Helmer Poulsen, Sanne Warming, Mikael Carow, Jannie Pedersen

Dagsorden til møde i svømmehallens Brugerråd mandag den 25. oktober 2021 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Konstituering af Brugerrådet

Brugerrådet konstitueres efter valg.

Da der ikke meldte sig nye kandidater til Brugerrådet er Jesper Faurholm genvalgt som medlem af Brugerrådet og Leif Thygesen er genvalgt som suppleant til Brugerrådet repræsenterende offentlig badning.

Som repræsentanter for klubberne er Marianne Sørensen og Carsten Seest genvalgt som medlemmer af Brugerrådet og Mikael Carow og Kenneth Rasmussen er genvalgt som suppleanter til Brugerrådet.

Marianne Sørensen blev genvalgt som formand og Jonna Petersen blev genvalgt som næstformand for brugerrådet i Greve Svømmehal.

4. Generel orientering om svømmehallens drift
• Økonomi – herunder budget 2022 - 2025
• Aktiviteter
• Mv.

I forbindelse med budgetopfølgning 2 er der blevet tilført midler til kompensation for mistede indtægter til Greve Svømmehal.
Herudover kan vi se, at vores kunder i høj grad er vendt tilbage og specielt efter, at klubaktiviteterne er genoptaget, er det normale kundegrundlag vendt tilbage med indtægter til følge.
Det ændrer dog ikke på, at der fortsat praktiseres en økonomi baseret på ”need to have” frem for ”nice to have”.
Budget 2022 – 2025 indeholdt ingen forslag med direkte betydning for Greve Svømmehal og svømmehallens driftsbudget er således, bortset fra almindelig prisfremskrivning, uændret.
Priserne er fremskrevet med almindelig prisregulering – dog er pris for periodekort rundet op/ned så beløbet er deleligt med 5.
Der er afsat 1,45 mio. kr. i 2022 til udskiftning af fliser i det dybe bassin. Der afholdes indledende projekteringsmøde 10. november 2021. Umiddelbart herefter forventes det, at der foreligger en tidsplan for arbejdes udførelse. Rådgiver er den samme som har forestået arbejdet i sommer.
Alle aktiviteter er nu genoptaget. Nye babysvømmehold er startet op mandag den 25. oktober og løber frem til jul. Der er oprettet 13 ud af 18 udbudte hold.
Fredag den 22. oktober blev der, som en del af Greve Kommunes fortællerfestival, vist Den lille Havfrue og Dødens Gab i Greve Svømmehal.
Publikum så filmene siddende i baderinge i 4,5 m bassinet og der blev serveret vand og popcorn.
Der var knap 100 som så Den lille Havfrue og godt og vel 50 som så Dødens Gab.
Billetprisen var 40 kr. som dækkede badering, vand og popcorn. Der er således ikke tale om, at svømmehallen har tjent på arrangementet, men forhåbentligt har det haft en PR-værdi.
Som vanligt indbydes der til julemorgenkaffe 1. tirsdag i december hvilket i år vil sige 7. december.

4. Møderække 2020

Mandag den 13. december 2021 kl. 17.00 (julemøde)

Der afholdes julemøde med spisning torsdag den 16. december 2021 kl. 17.00 hos Helle Møller Nielsen.
Som tidligere år vil vi forsøge, at få Mikkel Hansen Stage fra Greve Museum til at komme og fortælle spændende lokalhistorier.

5. Eventuelt

Torben Mogensen viderebragte et ønske om opsætning af håndsprit ved vægt i herreomklædning.

Jonna foreslog, at der sættes skilte op med ”badning uden tøj” i omklædningsrummene så det er klart for svømmehallens gæster inden de kommer til bruserummet.

Jannie er blevet kontaktes af beboere som har bemærket, at Greve Svømmehal ikke efterlever flagreglerne. Flag skulle således have været oppe i døgndrift under stævner mv. Bodil anførte, at der naturligvis kan være sket en forglemmelse, men at svømmehallen generelt er meget opmærksom på, at flagregler følges.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 19. august 2021

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Dan Knudsen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær

Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne


Til stede; Marianne Sørensen, Jonna Petersen, Torben Mogensen, Dan Knudsen, Helmer
Poulsen, Sanne Warming, Helle Møller Nielsen, Leif Thygesen, Mikael Carow, Jannie Pedersen

Dagsorden til møde i svømmehallens Brugerråd torsdag den 12. august 2021 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Dan Knudsen fra Greve Svømmeklub er indtrådt i brugerrådet i stedet for Anne Line Engsbro.

2. Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde var fejlagtigt ikke sendt ud men blev omdelt på mødet. Godkendelse afventer næste møde.

3. Generel orientering om svømmehallens drift

• Økonomi
• Aktiviteter
• Status opstart efter covid-19
• Status udskiftning af fliser
• Mv.

Der er ikke så meget nyt at fortælle om svømmehallens økonomi. Vi mangler fortsat indtægter og anvender kun økonomiske midler hvis det er strengt nødvendigt. Den aktuelle økonomiske situation er kendt af Byrådet og svømmehallen vil således få tilført midler så driften kan fortsætte i nødvendigt omfang.
Der er endnu ikke startet aktiviteter – vandgymnastik, skolesvømning mv. Det forventes, at ske i fuldt omfang når bassinerne genåbner.
Babysvømning genoptages efter efterårsferien.

Pr. 1. august 2021 blev arealkrav sat ned fra 4 til 2 m2 pr. person. Samme dato ophørte kravet om fremvisning af coronapas – bortset fra Motionscenteret hvor der skal ske stikprøvekontrol frem til udgangen af august.
Fra lørdag den 14. august er alle arealkrav ophævet. Vi bibeholder ”hold afstand” mærkerne i forhal og gangarealer da myndighederne fortsat anbefaler afstand hvor det er muligt.
Aktivitetslokaler mv. kan dermed igen bruges til morgenkaffe mv.
Vi er således på vej tilbage til ”normale” forhold hvilket alle er glade for.
Dog vil nogen af de tiltag som vi har været tvunget til, at tage i den forgangne periode højest sandsynligt fortsætte – f.eks. er det intentionen, at banetorvene er kommet for, at blive.
På kommunens skoler og daginstitutioner er der fortsat tilbud om test for covid-19 hvilket betyder, at der her efter skolesommerferien igen er ansat kviktestpodere. Denne ansættelsesproces samt igangsættelse af opgaven har undertegnede igen været ansvarlig for. Der er to af svømmehallens skolesvømmelærere som fortsat er beskæftiget med podning.
Arbejdet med udskiftning af fliser er påbegyndt. Desværre har der været lidt udfordringer og seneste melding er, at bassinerne først kan genåbnes 4. oktober.
Det er ikke en udmelding som vi i svømmehallen er glade for men desværre et vilkår som vi ikke kan ændre.
Foreninger som har aktiviteter i det dybe bassin kan starte deres sæson op 1. september som vanligt mens øvrige må afvente genåbningen.
For, at kompensere for den manglende måned vil det være muligt, at forlænge sæsonen frem til udgangen af maj 2022.
18. august 2021 afholder Greve Cykle Club, Greve Kommune og Danmarks Cykle Union BørneTour på stierne omkring svømmehallen og med start- og målområde udenfor svømmehallens indgang.
22. oktober deltager svømmehallen i kommunens fortællerfestival hvor der vil blive vist ”Den lille havfrue” og ”Dødens gab”. ”Biografgæsterne” vil komme til, at sidde i baderinge i 4,5 m bassinet og overvære forestillingerne.
Denne dag vil svømmehallen derfor lukke tidligere – formentlig kl. 14.00.
Der afholdes, som vanligt, personaledag fredag den 27. august 2021. Til forskel fra tidligere er personaledagen i år kun for fastansat personale. Det har derfor været muligt, at vagtbesætte med vikarer således, at svømmehallen kan holde åbent i tidsrummet kl. 6.30 – 15.00.
Marianne Sørensen, Kenneth Rasmussen, Carsten Seest, Mikael Carow, Helmer Poulsen, Jannie Pedersen, Jesper Faurholm og Leif Thygesen er på valg til brugerrådet i år.
Valg af repræsentanter fra klubberne der benytter svømmehallen vil ske på bruger- og stævnefordelingsmøde i september og valg af repræsentant fra svømmehallens dagfritidsbrugere vil ske efter aftale.
Da mange af svømmehallens gæster har valgt, at sætte deres periodekort i bero under renoveringsperioden blev det aftalt, at udsætte valg af repræsentanter fra den alm. offentlige badning til efter genåbning af bassiner.

4. Budget 2022 - 2025

Høring af Direktionens budgetforslag 2022 – 2025 som udgives onsdag den 11. august 2021.
Materialet vil blive sendt til Brugerrådet så snart det er tilgængeligt.

Direktionens budgetforslag 2022 – 2025 blev præsenteret.
Da der, udover beløb til udskiftning af fliser i 4,5 m bassin i 2022, ikke er forslag som vedrører svømmehallen ønsker Brugerrådet ikke, at afgive høringssvar.

5. Møderække 2021

Mandag den 25. oktober 2021 kl. 18.30
Mandag den 13. december 2021 kl. 17.00 (julemøde)

Taget til efterretning.

6. Eventuelt
Der har hen over sommeren været forlydender om, at brusevandet i dameafdelingen har været koldt.
Teknisk afdeling har målt temperaturen og meddeler, at de ikke kan registrere nedsat temperatur.

Der er skiftet måtter på både dame- og herreafdelingen.


Med venlig hilsen Bodil V. Nielsen

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 15. juni 2021

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Anne Line Engsbro, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær

Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne

Til stede; Marianne Sørensen, Jonna Petersen Anne Line Engsbro, Carsten Seest, Helmer Poulsen,
Sanne Warming, Jannie Pedersen

Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Generel orientering om svømmehallens drift

• Økonomi
• Aktiviteter
• Status ift. covid-19
• Fliser
• Mv.

Økonomien i svømmehallen er præget af, at der har været lukket i perioden 9. december 2020 – 7. maj 2021 pga. covid-19. Der har således ikke været indtægter i perioden men modsvarende har der været mindre udgifter til vikarer samt drift i øvrigt. Dette gør, at der pt. kun anvendes økonomiske midler til absolut nødvendige formål. Udfordringen er kendt af Byrådet og svømmehallen vil få tilført det manglende beløb.

Svømmehallen åbnede med samme restriktioner som var gældende ved sidste nedlukningsperiode. Dog var kravet om tjek af coronapas en ny opgave som har trukket kræfter ud af svømmehallens personale.

Vi har desværre måttet konstatere, at ikke alle gæster – hverken vores kendte gæster eller øvrige gæster – er tilfredse med kravet. Det tærer hårdt på vores coronavagter, at skulle diskutere regler som de hverken kan eller skal have holdninger til. De passer jo bare deres arbejde og følger myndighedernes beslutninger.

Klubsæsonen er forlænget frem til arbejdet med udskiftning af fliser påbegyndes. Klubaktiviteter som foregår i det dybe bassin kan fortsættes frem til skolesommerferiens start.

Da vi fortsat er underlagt kravet om 4 m2 vandspejl pr. person anvendes der i weekenden sorte bånd til styring af antal gæster i de lave bassiner. Det samme vil ske i sommerferien.

Igangsættelse af arbejdet med renovering af fliser i bassinerne afventer fortsat den endelige politiske beslutning. Høringsbrev fra Brugerrådet vil tilgå Byrådet inden endelig beslutning.

Tidsplan for gennemførelse af arbejdet er desværre allerede forsinket pga. den manglende beslutning og der må derfor realistisk forventes en senere slutdato end oprindeligt udmeldt.
Repræsentanter fra svømmeklubberne gav klart udtryk for, at man hellere vil senere i gang med sæson 2021 – 2022 end at skulle udsætte arbejdet til 2022.

Hvis Byrådet godkender, at arbejdet udføres i indeværende år vil de to bassiner blive lukket fra og med mandag den 21. juni 2021.

Med to bassiner lukket vil der være behov for færre personaleressourcer hen over sommerferien.
Personalet er derfor i vid udstrækning blevet opfordret til, at afvikle mere en de gængse 3 uger ferie.

Til trods for, at svømmehallen er genåbnet, og svømmehallens personale (på nær en enkelt) dermed er kommet tilbage til deres sædvanlige job, har Bodil Nielsen fortsat ansvaret for kommunens kviktestpodere på skolerne. Denne opgave fortsætter frem til skolernes sommerferie.

I skolesommerferiens to første uger afholder Tune IF Svømning Aqua Camp mandag til fredag og i uge 28 afholdes Intensiv svømme camp mandag, tirsdag og onsdag formiddag.

GTI vil være i hallen om morgenen og to eftermiddage om ugen i ugerne 26 – 28. Eftermiddagstiden ligger uden for offentlig åbningstid.

4. Møderække 2021

Mandag den 16. august 2021 kl. 18.30
Mandag den 25. oktober 2021 kl. 18.30
Mandag den 13. december 2021 kl. 17.00 (julemøde)

Mandag den 16. august 2021 ændres til mandag den 9. august 2021.

5. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen Bodil V. Nielsen

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 29. oktober 2020


Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Anne Line Engsbro, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær

Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne

Til stede; Marianne Sørensen, Jonna Petersen, Jesper Faurholm, Anne Line Engsbro,
Helmer Poulsen, Sanne Warming, Helle Møller Nielsen, Kenneth Rasmussen, Jannie Pedersen

Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd mandag den 19. oktober 2020 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt – dog er Anne Line Engsbro fejlagtigt ikke opført som tilstedeværende.

3. Konstituering af Brugerrådet

Brugerrådet konstitueres efter nyvalg.

Da der ikke meldte sig nye kandidater til Brugerrådet er Torben Mogensen og Jonna Petersen genvalgt som medlem af Brugerrådet og Helle Møller-Nielsen er genvalgt som suppleant til Brugerrådet repræsenterende offentlig badning.
Da Charlotte Bornebuch ikke har ønsket, at genopstille mangler der således en suppleant fra offentlig badning.

Som repræsentanter for klubberne er Anne Line Engsbro valgt som medlem af Brugerrådet og Kristina Mortensen er valgt som suppleant til Brugerrådet.

Marianne Sørensen er genvalgt som formand og Jonna Petersen er genvalgt som næstformand i Greve Svømmehals brugerråd.

5. Generel orientering om svømmehallens drift

• Økonomi
• Aktiviteter
• Status ift. covid-19
• Fliser
• Mv.

Budget 2021 – 2024 er vedtaget uden nogen form for besparelser som påvirker driften af Greve Svømmehal.
Til gengæld har Byrådet bevilget 2,8 mio. kr. til udskiftning af løse fliser. Detailprojektering forventes, at gå i gang indenfor den nærmeste fremtid.
I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2020 har Byrådet bevilget 1,5 mio. kr. til Greve Svømmehal. Beløbet svarer til forventet mindreindtægt på grund af lukkeperiode samt generelt vigende besøgstal som følge af Covid-19.
Svømmehallen forsøger, at finde alternative indtægtskilder og har derfor netop udbudt ”drop in” babysvømning.
Herudover lejes svømmehallen fortsat ud til forskellige tv optagelser mv. F.eks. kommer ”De fem fede kokke” på besøg mandag den 26. oktober 2020.
Skolesvømningen gennemføres på næsten normal vis. Dog er der udstedt regler om, at to klasser ikke må anvende samme omklædningsrum men godt må modtage undervisning sammen.
Den store udfordring er, at få børnene igennem badeområdet samtidig med, at der er offentlige gæster i hallen. I starten var det meldt ud, at børnene ikke kunne få bad efter undervisning men dette er nu ændret til, at de kan få et hurtigt skyl.
I det store hele er erfaringen, at vores offentlige gæster har forståelse for, at eleverne skal hurtigt igennem da der jo holder en bus og venter og derfor gerne ”holder tilbage”
For så vidt angår klubsvømning så startede sæsonen med den præmis, at forældre ikke, som vanligt, kunne ledsage børn under 8 år igennem omklædning og bad. Klubberne har i stedet haft medhjælpere ansat som har hentet børnene holdvis udenfor hallen og herefter sørget for omklædning og bad samt ledsagelse til bassinkant.
Dette har vist sig, at give klubberne store udfordringer idet, at det dels er omkostningstungt, at have medhjælpere ansat dels har betyder medlems frafald.
Det er derfor nu aftalt, at én forældre pr. barn under skolealderen kan få lov til, at gå med igennem omklædning og bad og herefter tage ophold på anviste pladser i hallen mens børnene er til undervisning. Klubberne vil fortsat sørge for, at der er hjælp til børn i skolealderen og op til 8 år og svømmehallens personale vil hjælpe med, at sikre at antallet af personer i bruserummene overholdes. Denne ordning igangsættes hurtigst muligt.
Kommunens aftenskoler AOF og FOF har sædvanligt hold i vandgymnastik på Langagergård Plejecenter. Der er endnu ikke åbnet op for, at der må gennemføres den slagt aktiviteter på kommunens plejecentre og derfor har svømmehallen, som en særordning, givet aftenskolerne mulighed for, at låne babybassinet indtil bassinet på Langagergård Plejecenter genåbnes.
Greve Svømmehal er ikke underlagt forsamlingsforbuddet men vores kapacitet styres via kvm. – 4 kvm. vandspejl pr. gæst i bassinerne, 4 kvm. pr. gæst i omklædning og bad mv. samt afstandskrav.
I weekenden og i efterårsferien har det været nødvendigt i perioder, at lukke for indgangen da der specielt i de små bassiner har været for mange gæster.
I forhallen har vi sat forsamlingstallet ned til 10 hvilket er langt flere end der reelt må være. Dette skyldes, at folk stimlede sammen og at vores personale dermed også havde svært ved, at holde afstand.
Herudover er der fra Greve Kommunes side generelt meldt ud, at der ikke skal tages unødigt ophold på idrætsanlæg mv.
Der skulle have været afholdt GTI Cup i september – det blev flyttet til ultimo oktober og er nu aflyst. Der afholdes i stedet et lille internt stævne i GTI lørdag den 31. oktober.
Der skulle have været afholdt DM på kortbane for juniorer 29. oktober – 1. november – det er flyttet til 3. – 6. december og forventes på nuværende tidspunkt at blive gennemført dog under andre forhold end normalt.
Der afholdes ikke julemorgenkaffe.

4. Møderække 2020

Mandag den 14. december 2020 kl. 17.00 (julemøde)

I lyset af den aktuelle situation omkring Covid-19 aflyses brugerrådets julemøde.


5. Eventuelt
Ingen bemærkninger.


Med venlig hilsen Bodil V. Nielsen

GREVE SVØMMEHAL Jørgen Bachs Plads 1 2670 GREVE
Tlf.: 43 97 95 27 Fax.: 43 90 67 60 E-mail: GSH@GREVE.DK Web: WWW.GSH.DK
Greve den 14. august 2020


Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Jonna Petersen, off. badning
Torben Mogensen, off. badning
Jesper Faurholm, off. badning
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær

Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Charlotte Bornebuch, off, badning
Leif Thygesen, off. badning
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Anne Line Engsbro – Greve Svømmeklub
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Jannie Pedersen, Goplerne – indtrådt i stedet for Kurt Nielsen som ikke længere er i foreningen

Til stede; Marianne Sørensen, Torben Mogensen, Jesper Fauerholm, Carsten Seest, Helmer Poulsen, Sanne Warming, Helle Møller Nielsen, Charlotte Bornebuch, Jannie Pedersen

Dagsorden til møde i svømmehallens Brugerråd torsdag den 13. august 2020 kl. 18.30

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat.
Godkendt.

3. Valg til Brugerrådet 2020

Som repræsentanter for offentlig badning er Torben Mogensen og Jonna Petersen på valg som medlemmer af Brugerrådet mens Charlotte Bornebuch og Helle Møller-Nielsen er på valg som suppleanter til Brugerrådet.

Som repræsentanter for klubberne er Kristina Mortensen på valg som medlem af Brugerrådet mens Anne Line Engsbro er på valg som suppleant til Brugerrådet.

Torben Mogensen, Jonna Petersen og Helle Møller Nielsen er villige til genvalg. Charlotte Bornebuch ønsker ikke, at genopstille.

Nye forslag til repræsentanter i brugerrådet kan afleveres i ”billetten” eller på kontoret. Hvis der kommer nye forslag vil der efterfølgende blive afholdt valg ellers vil de nuværende medlemmer/suppleant fortsætte i endnu en valgperiode.

4. Budget 2021 – 2024

Direktionens budgetoplæg for årene 2021 – 2024 offentliggøres onsdag den 12. august 2020. Så snart materialet er tilgængeligt vil det blive udsendt til Brugerrådet.

Direktionens budgetoplæg for årene 2021 – 2024 indeholder ikke besparelsesforslag som direkte berører svømmehallen.

Dog indeholder oplægget et forslag ”Strukturtilpasninger nødvendiggjort som følge af udligningsreformen” på 10 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i 2024 hvor evt. ændret organisering af idrætsområdet nævnes.

Herudover er der forslag ”Målretning af kommunens sundhedsindsatser til medarbejdere” hvor det foreslås, at medarbejderes mulighed for, at komme i svømmehal/motionscenter til pensionistpris bortfalder. Det skal bemærkes, at dette ikke vil give en besparelse da svømmehallen ikke modtager tilskud fra centralt hold (kan dog betyde indtægtsnedgang for svømmehallen)

På anlægssiden indeholder oplægget ”Løse fliser i Greve Svømmehal” med 2,8 mio. kr. i 2021.

Direktionens budgetoplæg giver ikke anledning til, at Brugerrådet ønsker, at fremsende høringssvar.

5. Generel orientering om svømmehallens drift

• Økonomi
• Aktiviteter
• Status ift. covid-19
• Mv.

Lukkeperioden har medført, at Greve Svømmehal aktuelt forventer, at komme til at mangle 1,5 mio. kr. i 2020. Det forventes, at svømmehallen kompenseres for de manglende indtægter.
Den aktuelle økonomiske situation betyder, at der alene foretages indkøb/afholdes udgifter som er strengt nødvendige for driften.

Alle aktiviteter er sat på stand by. Der er således ikke morgen- og formiddagsgymnastik samt babysvømning.

Som følge af de restriktioner som svømmehallen er underlagt qua Covid-19 er på alle døre markeret hvor mange personer der må opholde sig i lokalet. Herudover sker der regelmæssig afspritning af kontaktpunkter både i bassinområde samt i forhal mv.
Der er ikke mulighed for, at låne legetøj eller træningsredskaber i bassinområdet (kan i stedet købes i ”billetten”). I motionscenteret er nogle maskiner fjernet mens andre er spærret af og her er der heller ikke adgang til måtter mv.

I forhold til klubsvømning vil det ikke være muligt for forældre til børn under 8 år, at ledsage børnene igennem omklædning- og bad og det vil ikke være muligt, at købe ledsagerbånd.

6. Møderække 2020

Mandag den 19. oktober 2020 kl. 18.30
Mandag den 14. december 2020 kl. 17.00 (julemøde)

7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen Bodil V. Nielsen

Sidst opdateret: 8. marts 2024